Polityka prywatności

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityka Prywatności

Polityka AVIMED Sp. z o.o. dotycząca plików Cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie avimed.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez AVIMED Sp. z o.o. zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Avimed Sp. z o.o. plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu (więcej informacji poniżej).

Co to jest plik Cookie?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa AVIMED Sp. z o.o. korzysta z plików Cookies?

Pliki Cookies używane na stronie internetowej AVIMED Sp. z o.o. umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronach internetowych należących do Avimed Sp. Z o.o. Stosujemy pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Pliki Cookies umożliwią również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych AVIMED Sp. z o.o.:

  • dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
  • wykorzystanie mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,
  • mierzenie skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,
  • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing)

Jakich plików Cookies używamy?

Na stronach AVIMED Sp. z o.o. mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:

  • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
  • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.

Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę avimed.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI – AVIMED Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

AVIMED Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich ul . Ks. J. Popiełuszki 50, 41-940 Piekary Śląskie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000186788, o kapitale zakładowym w wysokości 2.864.200,00 zł, posiadającą NIP: 498-01-46-386 oraz REGON 277463515.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Arkadiusz Truś, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e mail avimed_daneosobowe@avimed.pl lub na adres

AVIMED Sp. z o. o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. J. Popiełuszki 50

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:

a. w celu kontaktu pomiędzy Administratorem a Państwem, w szczególności jeżeli chodzi o potwierdzenie rezerwacji bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o tej konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, a także w celu kierowania ofert, informacji o nowych usługach, promocjach, wydarzeniach czy opublikowanych artykułach o tematyce prozdrowotnej – na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach, tj. do czasu wycofania zgody, a w braku jej wycofania przez okres 20 lat od udzielenia zgody;

b. w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, archiwizacji oświadczeń o upoważnieniu osób do dostępu do dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości podczas umawiania wizyty – w zakresie danych obejmujących: imię i nazwisko, adres, PESEL, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, oznaczenie płci – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ustanowionego w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, aktami wykonawczymi do tej ustawy dotyczącymi zasad prowadzenia dokumentacji medycznej danego rodzaju, a także ustawy o rachunkowości przez okres wymagany tymi aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa;

c. w celu świadczenia usługi medycznej – w zakresie danych obejmujących dane dotyczące zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia przez okres wymagany przepisami prawa dot. prowadzenia dokumentacji medycznej;

d. w celu dochodzenia ewentualnie przysługujących Administratorowi roszczeń -w zakresie danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu obrony swoich praw.

e. w celu ochrony obiektów należących do Administratora oraz osób i mienia w nim położonych w zakresie danych o Państwa wizerunku utrwalonym na zapisie z monitoringu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu ochrony mienia należącego do Administratora.

4. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Cofnięcie zgody może powodować, iż niemożliwe będzie spełnienie celów, dla których została ona wyrażona. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać poprzez wypełnienie Wniosku pacjenta dostępnego w rejestracji placówki i na stronie www. oraz przesłanie :

a. na adres : AVIMED Sp. z o. o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. J. Popiełuszki 50

b. lub mailowo na adres: avimed_daneosobowe@avimed.pl

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych osobowych.

b. Prawo do sprostowania danych.

c. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

e. Prawo do przeniesienia danych.

6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

a. pisemnie na adres : AVIMED Sp. z o. o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. J. Popiełuszki 50

b. mailowo na adres: avimed_daneosobowe@avimed.pl

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a. Narodowy Fundusz Zdrowia,

b. dostawcy usług zaopatrujących AVIMED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

c. firmy serwisujące sprzęt medyczny

d. dostawcy usług wspierających AVIMED w obszarze marketingowym (firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),

e. osoby upoważnione przez Państwo w ramach realizacji praw pacjenta,

f. producenci glukometrów w przypadku wydania glukometru,

g. w przypadku świadczeń udzielanych w ramach służby medycyny pracy – pracodawcy kierujący Państwa na badanie,

h. w przypadku świadczeń realizowanych w ramach Państwa prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – towarzystwa ubezpieczeniowe lub ich partnerzy, z którymi mają Państwo podpisaną umowę ubezpieczenia;

i. w przypadku potrzeby kontynuacji leczenia, wykonania badania, wykonania interpretacji wyników – partnerzy medyczni Administratora lub inne podmioty uprawnione do otrzymania dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – UNI-MED Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest UNI-MED Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Ks. J. Popiełuszki 50, 41-940 Piekary Śląskie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000186788, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, posiadającą NIP: 498-020-12-05 oraz REGON: 140182998

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Truś, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e mail unimed_daneosobowe@avimed.pl lub na adres

UNI-MED Sp. z o. o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. J. Popiełuszki 50

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:

a. w celu kontaktu pomiędzy Administratorem a Państwem, w szczególności jeżeli chodzi o potwierdzenie rezerwacji bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o tej konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, a także w celu kierowania ofert, informacji o nowych usługach, promocjach, wydarzeniach czy opublikowanych artykułach o tematyce prozdrowotnej – na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach, tj. do czasu wycofania zgody, a w braku jej wycofania przez okres 20 lat od udzielenia zgody;

b. w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, archiwizacji oświadczeń o upoważnieniu osób do dostępu do dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości podczas umawiania wizyty – w zakresie danych obejmujących: imię i nazwisko, adres, PESEL, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, oznaczenie płci – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ustanowionego w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, aktami wykonawczymi do tej ustawy dotyczącymi zasad prowadzenia dokumentacji medycznej danego rodzaju, a także ustawy o rachunkowości przez okres wymagany tymi aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa;

c. w celu świadczenia usługi medycznej – w zakresie danych obejmujących dane dotyczące zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia przez okres wymagany przepisami prawa dot. prowadzenia dokumentacji medycznej;

d. w celu dochodzenia ewentualnie przysługujących Administratorowi roszczeń -w zakresie danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu obrony swoich praw.

e. w celu ochrony obiektów należących do Administratora oraz osób i mienia w nim położonych w zakresie danych o Państwa wizerunku utrwalonym na zapisie z monitoringu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu ochrony mienia należącego do Administratora.

4. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Cofnięcie zgody może powodować, iż niemożliwe będzie spełnienie celów, dla których została ona wyrażona. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać poprzez wypełnienie Wniosku pacjenta dostępnego w rejestracji placówki i na stronie www. oraz przesłanie :

a. na adres : UNI-MED Sp. z o. o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. J. Popiełuszki 50

b. lub mailowo na adres: unimed_daneosobowe@avimed.pl

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych osobowych.

b. Prawo do sprostowania danych.

c. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

e. Prawo do przeniesienia danych.

6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

a. pisemnie na adres : UNI-MED Sp. z o. o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. J. Popiełuszki 50

b. mailowo na adres: unimed_daneosobowe@avimed.pl

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a. Narodowy Fundusz Zdrowia,

b. dostawcy usług zaopatrujących UNI-MED Sp. z o. o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

c. firmy serwisujące sprzęt medyczny

d. dostawcy usług wspierających UNI-MED Sp. z o. o. w obszarze marketingowym (firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),

e. osoby upoważnione przez Państwo w ramach realizacji praw pacjenta,

f. producenci glukometrów w przypadku wydania glukometru,

g. w przypadku świadczeń udzielanych w ramach służby medycyny pracy – pracodawcy kierujący Państwa na badanie,

h. w przypadku świadczeń realizowanych w ramach Państwa prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – towarzystwa ubezpieczeniowe lub ich partnerzy, z którymi mają Państwo podpisaną umowę ubezpieczenia;

i. w przypadku potrzeby kontynuacji leczenia, wykonania badania, wykonania interpretacji wyników – partnerzy medyczni Administratora lub inne podmioty uprawnione do otrzymania dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Katowicka 22, 43-190 Mikołów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 25652, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, posiadającą NIP: 6351651878 oraz REGON 277601220;

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Truś, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e mail orl_daneosobowe@avimed.pl lub na adres

OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY Sp. z o. o. 43-190 Mikołów, ul. Katowicka 22

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:

a. w celu kontaktu pomiędzy Administratorem a Państwem, w szczególności jeżeli chodzi o potwierdzenie rezerwacji bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o tej konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, a także w celu kierowania ofert, informacji o nowych usługach, promocjach, wydarzeniach czy opublikowanych artykułach o tematyce prozdrowotnej – na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach, tj. do czasu wycofania zgody, a w braku jej wycofania przez okres 20 lat od udzielenia zgody;

b. w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, archiwizacji oświadczeń o upoważnieniu osób do dostępu do dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości podczas umawiania wizyty – w zakresie danych obejmujących: imię i nazwisko, adres, PESEL, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, oznaczenie płci – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ustanowionego w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, aktami wykonawczymi do tej ustawy dotyczącymi zasad prowadzenia dokumentacji medycznej danego rodzaju, a także ustawy o rachunkowości przez okres wymagany tymi aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa;

c. w celu świadczenia usługi medycznej – w zakresie danych obejmujących dane dotyczące zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia przez okres wymagany przepisami prawa dot. prowadzenia dokumentacji medycznej;

d. w celu dochodzenia ewentualnie przysługujących Administratorowi roszczeń -w zakresie danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu obrony swoich praw.

e. w celu ochrony obiektów należących do Administratora oraz osób i mienia w nim położonych w zakresie danych o Państwa wizerunku utrwalonym na zapisie z monitoringu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu ochrony mienia należącego do Administratora.

4. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Cofnięcie zgody może powodować, iż niemożliwe będzie spełnienie celów, dla których została ona wyrażona. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać poprzez wypełnienie Wniosku pacjenta dostępnego w rejestracji placówki i na stronie www. oraz przesłanie :

a. na adres : OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY Sp. z o. o. 43-190 Mikołów, ul. Katowicka 22

b. lub mailowo na adres: orl_daneosobowe@avimed.pl

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych osobowych.

b. Prawo do sprostowania danych.

c. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

e. Prawo do przeniesienia danych.

6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

a. pisemnie na adres : OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY Sp. z o. o. 43-190 Mikołów, ul. Katowicka 22

b. mailowo na adres: orl_daneosobowe@avimed.pl

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a. Narodowy Fundusz Zdrowia,

b. dostawcy usług zaopatrujących Ośrodek Rehabilitacyjno- Leczniczy w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

c. firmy serwisujące sprzęt medyczny

d. dostawcy usług wspierających Ośrodek Rehabilitacyjno- Leczniczy w obszarze marketingowym (firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),

e. osoby upoważnione przez Państwo w ramach realizacji praw pacjenta,

f. producenci glukometrów w przypadku wydania glukometru,

g. w przypadku świadczeń udzielanych w ramach służby medycyny pracy – pracodawcy kierujący Państwa na badanie,

h. w przypadku świadczeń realizowanych w ramach Państwa prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – towarzystwa ubezpieczeniowe lub ich partnerzy, z którymi mają Państwo podpisaną umowę ubezpieczenia;

i. w przypadku potrzeby kontynuacji leczenia, wykonania badania, wykonania interpretacji wyników – partnerzy medyczni Administratora lub inne podmioty uprawnione do otrzymania dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.